Make your own free website on Tripod.com
Afisxejo

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 

* Hispana 52-jara esperantisto deziras korespondon rete aý paperpoþte kun æiaj personoj. Miaj hobioj estas literaturo, muziko, filatelo, vojaøi kaj havi multajn geamikojn. Mi estas edzigita kun 17-jara filo. Mia poþtadreso estas: S-ro Angel Arquillos Lopez. Strato Anfora, 6-5- D. 29013-Malaga Hispanio. Mi promesas respondi al æiuj.

* Saluton al æiuj! Mi nomiøas Kristoforo kaj estas franca 19-jara studento. Mi þatus korespondadi per iu ajn rimedo (paper- aw retpoþte), kun iu ajn persono, pri iu ajn temo. Tamen, mi interesiøas pri pensoj. Mi estas meznivela esperantisto. Adreso: Christophe Chazarein, 10 combe poujade, FR-46140 Luzech, Francio. Retadreso: kristoforo@esperanto.nu

* Mi estas Maliano (Okcidenta Afriko) 33-jara, fraýlo, sen infano. Mi volas daýrigi la lernadon de nia lingvo. Mi estas komencanto. Mi deziras korespondi Esperante kun geamikoj tra la mondo. Se iu interesiøas korespondi kun mi paperpoþte, skribu al Drissa Flayoro DIAKITE PGRN BP 2382 Bamako, Malio. Mi atendas vin. Ret-adreso: bona_espero@yahoo.com

* Mi estas 22-jara fraýlo, komencanto. Interesoj: muziko, skribi, literaturo, IDO, GLOSA, lingvoj, aliaj kulturoj, antropologio , biologio, la verkoj de la usona verkisto John Roderigo Dos Passos, muziko de The Who, The Beatles, elektronika kaj klasika muziko (tute ne Nova Aøo!), ne usona (Hollywood) kino, korespondi per retpoþto kaj fari bonajn longajn amikecojn. Mi estas eks-studento de inøeniera fako (dum duonjaro), apoteka scienco (dum unu jaro) kaj de ¶emio (dum ses duonjaroj). Nun mi studas antropologion. Adreso: Daniel ALEGRETT, Av. Sucre, Res. Yutaje, Torre D, Apto. D-284, Los Dos Caminos, Caracas 1071, Venezuela. Retadreso: lnglvches@hotmail.com

* Mi estas aløeriano, komercisto. Antaýe mi estis en universitato. Mi estas 33-jara. Mi deziras korespondi kun esperantistoj el la tuta mondo. Mia adreso estas: Idriss Khodja Mustapha, cite sidi yacoub bt14 n11, 09000 blida Algerie.

* Mi estas fraýlo 27-jara, memlernanto de la jaro 1992, kaj nun mi parolas iomete bone! Interesoj: vojaøado kaj gastigado, naturo kaj meditado, lingvoj kaj la homoj estas miaj þatokupoj. Skribu al: Kabindra Raj SHAKYA, P.O.Box 10128, Kathmandu, Nepal. Retadreso: maitreya.karmicwisdom@bluewin.ch

* Saluton! Mi estas Alekso, 23-jaraøa franca komencanta esperantisto loøanta apud Parizo. Mi seræas gekorespondantojn tra la tuta mondo. Miaj æefaj þatinteresoj : muziko, kinejo, lingvoj, amuza¼oj, vojaøoj, homoj, internaciaj aferoj, historio, ekonomiko ktp, ktp... Adreso: Alex KADAR, 43, rue Fessart, F-92100 Boulogne. Retpoþto : alex_kadar@yahoo.fr

* Korespondemuloj el la fama ripozloko Jalta, kiu situas en duoninsulo Krimeo æe Nigra Maro. Æiuj ili estas anoj de Esperanto Klubo "TERO". La urbon de nordo baras montoj, de sudo karesas la maro. Tio kreas bonegan mikroklimaton kaj kondiæojn por monta turismo (en la montaro abundas kavernoj). La klubanoj estus øojaj vidi la estontajn korespondamikojn en Jalta. Inter ni estas ankaý anoj de la "Pasporta Servo". Ni preferas retpoþtan korespondadon! Rete: eae@yalita.yalta.iuf.net, root@gimeney.crimea.ua (En la temlinio skribu "por" kaj la nomo de la adresato.)

1. Geedzoj Tatjana ZUEVA, 38-jara ekonomiistino, kaj Ivan PEREVERZA 39-jara þipestro, str. Zagorodnaja 6-3, 334200, Jalta, Ukrainio (vojaøoj, aýtoj, amika korespondado pri vivo, vivkondiæoj, katoj)

2. Katin Vjaæeslav, str. Oreanda 13-6, Jalta 334251, Ukrainio. 38-jara fraýlo, laboristo (sana vivmaniero, vegetarismo, turismo, vintra naøado)

3. Gonæarenko Vadim, str. Leningradska 14/1, Komitet semji i molode¼i 334212, Jalta, Ukrainio. 33-jara fraýlo, instruisto (skolta movado, velboata sporto, instruaj ludoj)

4. SMIRNOV Ivan, str. Ni¼ne, Slobodskaja 11-1, 334200-Jalta, Ukrainio. 40-jara fraýlo, tekstkorektisto de urba ¼urnalo (naciaj lingvoj kaj Esperanto)

5. POLONSKAJA Aleksandra, str. Kievskaja 86-13, 334200-Jalta, Ukrainio. 19-jara fraýlino, instruistino de angla lingvo en infanvartejo (Esperanto, angla, amika korespondado)

6. LOBKOVA Marina, str. Vojkova 15-6, 334200, Jalta-Ukrainio. 34-jara instruistino de geografio, havas 2 filinojn (naciaj kulinariaj receptoj, arta gimnastiko)

7. KUKU Emir, str. Petrovskogo 27, 334241-Koreiz, Ukrainio. 22-jara studento de komerca instituto, krimea tataro (historio, etnografio, religioj, precipe islamismo, vojaøoj, politiko, psikologio, muziko)

8. STANISLAV Nikolaev, str. Belobrodskogo 7-1, 334224-Jalta, Ukrainio. 54-jara fraýlo, ekonomiisto (sana vivmaniero, vegetarismo, naøado vintre, amika korespondado)

9. Ruben Nersesjan, str. Klari Cetkin 21-22, 334212-Jalta, Ukrainio. 20-jara studento de komerca instituto (lingvoj, vojaøoj, muziko)

10 Inna Mirnaja, str. Krasnoarmejskaja 15, komn. 28, 334200-Jalta, Ukrainio. 20-jara studentino de pedagogia instituto (Esperanto, turismo, muziko)

11. Jelena JEVCI¦EVIÆ, str. Æe¶ova 27-6, 334200-Jalta, Ukrainio. 37-jara inøeniero- programisto (monta turismo, sana vivmaniero, interreto, vojaøoj, reciproka gastado, kreskigo de floroj)

12. Katerina KOLKUNOVA, str.Tolstogo 8-13, 334200-Jalta, Ukrainio. 19-jara studentino de Pedagogia instituto (muziko, amika korespondado)

13. Kiril Kojkov, str. Karla Marksa 25-1, 334200-Jalta, Ukrainio. 26-jara fraýlo, ekonomiisto (amike korespondi)

14. Alla Vojtenko, str. Blu¶era 11-47, 334204-Jalta, Ukrainio. Pensiulino (ba¶aismo, arto, monta turismo)

15. Oleg Stepanov, str. Kuræatova 14-32, 334207-Jalta, Ukrainio. 50-jara inøeniero (monta turismo, fotado)

16. Svetlana AVRAMENKO, str. Leningradskaja 14//1, Komitet semji i molode¼i, 334212- Jalta, Ukrainio. 29-jara instruistino (skolta movado, vojaøoj, muziko)

17. Luba Koæanova per. ¦alturina 12-7, 334200-Jalta, Ukrainio. 14-jara lernantino (pianludo,esperanto,religio)

18. Viktoria ¦OLONINA, 12-jara lernantino (muziko, esperanto,religio)

19. Nade¼da Savina, str. Stroitelej 9-51, 334207-Jalta, Ukrainio. 18-jara studentino de Pedagogia instituto (muziko, gitarludo, kantoj, poezio, turismo, esperanto)

20. Anna ZAMOTAJEVA, str. Tjoplaja balka 5-31, 334212-Jalta, Ukrainio. 12-jara llernantino, skolto (Esperanto,klasika muziko, skoltado)

21. Katerina MOSKALENKO, str. Dzer¼inskogo 13-81, 334212-Jalta, Ukrainio. 13-jara lernantino, skolto (skoltado, esperanto, tabla teniso)

22. Svetlana KORNIJUK, str. Maliþeva 6a-2, 334212-Jalta, Ukrainio. 15-jara lernantino (amike korespondadi)

23. Olga GIPIKOVA, str. Jýobere¼noje þose 30-13, 334216-Jalta, Ukrainio. librotenistino (poþtmarkoj)

24. Julja IGNATJEVA, str. Vesennjaja 7-48, 334212-Jalta, Ukrainio. 13-jara lernantino (skoltado, dancoj)

25. Elena SNEGIRJOVA, str. Gorjkogo, 3-1, 334204-Jalta, Ukrainio. 38-jara (instruistino (lingvoj, vojaøoj, reciproka gastado), filino Maria (6-jara), nevo Ivan (10-jara)


AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
El "AmUzE" 1/99, p. 22

(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>