Make your own free website on Tripod.com
BombonFarte

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
OKULEKZERCOJ
Æu ankaý vi multe legas, televidas, rigardas komputilekranon? Æu ankaý viaj okuloj trostreæiøas kaj laciøas? Jen kelkaj konsiloj kaj ekzercoj por viaj okuloj, per kiuj komenciøas la serio "PROVITE-PRUVITE".

1. EKZERCOJ POR LA OKULMOVAJ MUSKOLOJ

- ili malstreæas kaj mallacigas ankaý la cerbon;

- faru ilin dum 10 minutoj æiutage.

okul1

1.1. Fermu (30 sekundojn) kaj poste vaste malfermu (30 sekundojn) la okulojn. Ripetu tion 5- 6-foje.

1.2. Rigardu supren, malsupren, dekstren kaj maldekstren sen movi la kapon. Ripetu tion 3-4- foje, poste faru la samon kun fermitaj okuloj.

1.3. Movu la okulojn en cirklo - malsupren, dekstren, supren, maldekstren; poste en la kontraýan direkton - supren, dekstren, malsupren, maldekstren. Ripetu tion 3-4-foje, poste faru la samon kun fermitaj okuloj.

2. EKZERCOJ POR MALLACIGI LA OKULOJN

okul2

2.1. Forte fermu la okulojn por 3-5 sekundoj, poste malfermu ilin.

2.2. Sidiøu. Rapide fermu kaj malfermu la okulojn dum 1-2 minutoj.

2.3. Stariøu. Rigardu antaýen dum 3-5 sekundoj. Poste levu vian fingron antaý la okuloj, je 25- 30 centimetra distanco, kaj rigardu øin dum 3-5 sekundoj. Mallevu la manon. Ripetu 10-12- foje.

2.4. Sidiøu. Malfermu la okulojn kaj milde masaøu ilin, movante la fingron en cirklo dum 1 minuto.

2.5. Sidiøu. Per tri fingroj de æiu mano malforte premu la palpebron dum 1-2 sekundoj. Ripetu tion 3-4-foje.

3. AKVO POR LA OKULOJ

okul3

3.1. Lasu sprucantan akvon lavi viajn malfermitajn okulojn.

3.2. (Varianto de 4.1.) ¬etu per la manoj akvon al viaj malfermitaj okuloj. (Noto: Iuj mineralakvoj estas tre bonaj por tiuj celoj, sed taýgas ankaý pura malvarmeta akvo.)

4. EKZERCOJ PER TABELOJ

okul4

4.1. Preparu 20-centimetrajn kvadratojn (5x5 æeloj) kun ciferoj de 1 øis 25. Rigardu la centran kvadraton kaj provu vidi kaj trovi laývice æiujn ciferojn. Þanøu de tempo al tempo la tabelojn, por ne lerni ilin parkere. Strebu trovi æiujn ciferojn dum malpli ol 30 sekundoj.

4.2. Preparu tabelojn el 3 vicoj da ciferoj - en la mezo la ciferoj sekvas laývice (1, 2, 3...), kaj la flankaj vicoj malproksimiøas unu de la alia de supre al malsupre. Fikse rigardu la ciferojn en la mezo (de supre al malsupre) kaj strebu vidi ankaý la flankajn ciferojn.

5. KONTROLO DE LA VIDKAPABLO

(por mallongaj distancoj)

5.1 Preparu tabelon kiel tiu sur la bildo (6x8cm). Rigardu øin de 30-33 centimetroj kaj notu la rezulton (en la tabelo V=vidkapablo). Kontrolu regule, æu via vidkapablo pliboniøas.

okul5

6. ØENERALAJ REKOMENDOJ PRI LEGADO

6.1 Neniam tenu la libron sur la genuoj kaj ne klinu vian kapon æe legado, æar tiel la sangocirkulado æe la kolo kaj la spirado malfaciliøas - sekve la kapo (cerbo kaj okuloj) ne ricevas sufiæe da oksigeno.

6.2 Ne restu longe en la sama pozo kaj variigu ankaý la distancon de la okuloj øis la libro.

6.3. Ne ekdormu legante, æar tiukaze vi ekdormas kun streæitaj okulmuskoloj.

6.4. Dum vi razas vin antaý la spegulo, movu iomete la palpebrojn kaj la brovoj.

6.5. Kiam vi legas, spiru profunde kaj ritme.

6.6. Kiam vi legas (kaj aparte kiam vi legas de la komputilekrano!), palpebrumu ofte, por ke la okuloj ne malsekiøu.

6.7. Kiam vi legas, de tempo al tempo æesu legi kaj rigardu alterne ion foran kaj ion proksiman.

6.8. Evitu malkonvenan lumon: 1) se øi estas malegala en diversaj lokoj; 2) se estas ombroj de malbone lokigitaj lampoj; 3) se iu lampo tro forte brilas kaj blindigas vin; 4) se viaj okulvitroj estas malkonvenaj aý simple malpuraj (pro polvo, vaporo ks.).

6.9. Zorgu pri sufiæa lumo - øi dependas de via okupo kaj de la aøo. Ripozo bezonas malfortan, legado - fortan lumon. Zorgu, ke vi povu kontroli la intensecon de la lumo en la ejoj.

6.10. Evitu blindigajn rebrilojn (ekzemple de spegulo kaj glataj surfacoj).

6.11. Evitu grandan kontraston - ekzemple ne spektu televidan programon en plene malluma æambro (sed zorgu, ke la lampo ne brilu rekte sur la ekranon kaj ne respeguliøu de øi), evitu tro luksajn eldona¼ojn sur brilanta papero, preferu ne blankan sed iom grizetan klavaron kun nigraj literoj ktp.


AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
El "AmUzE" 1/99, p. 9-10

(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>