Make your own free website on Tripod.com
Karaj legantoj kaj legontoj de "AmUzE",

Ni petas vin plenigi tiun æi enketilon kaj per tio helpi al la revuo iøi tiel bona, kiel vi meritas!

Se vi preferas, vi povas ne respondi al iuj demandoj, kiuj rilatas al vi mem. Sed ni estus ege dankaj, se vi respondus - tiel ni pli bone konos kaj kontentigos viajn interesojn.

Vi povas sendi al ni ankaý kopiojn de la enketilo. Se post iu demando estas kelkajn elekteblaj respondoj, bonvolu indiki la validan per kruceto en la apuda kvadrato.


AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
ENKETILO

KIU VI ESTAS, KIA VI ESTAS?

Enketilo - Testo

KIEL VI TAKSAS LA UNUAN NUMERON DE "AmUzE"?

KION VI ATENDAS DE "AmUzE" ESTONTE? KIEL "AmUzE" ESTU FACILLINGVA?

Ni øenerale strebos al facila stilo kaj facila lingva¼o kaj laýeble evitos neologismojn kaj fakvortojn. Kion ankoraý ni faru, por ke la revuo estu pli facila por komencanta kaj meznivelaj esperantistoj?

KION NI EBLE FORGESIS DEMANDI?

Se vi deziras sciigi al ni ion, pri kio ni ne demandis, faru tion tie æi aý uzu apartan folion, se necese.

DANKON PRO LA AFABLECO RESPONDI AL NIAJ DEMANDOJ!

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
El "AmUzE" 1/99, p. 23

(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>