Make your own free website on Tripod.com
Gaje&Gajne

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
NIGRUGU LA ELEMENTOJN
KUN NIGRA PUNKTO
KAJ VIDIGU LA BILDON!

(Aý eble donu tiun paøon al via infano, por ke øi lasu vin trankvile legi la ceterajn!)

Nigrigu!

Mafalda

Joaquin Lavado (Quino) naskiøis en Argentino en 1932. Lia plej fama verko, "Mafalda", unuafoje aperis por æies øojo en 1964. De tiam Mafalda lernis kelkajn mondajn lingvojn: hispanan, italan, danan, svedan, germanan, francan, anglan, japanan, portugalan...

Æu þi eble iam lernos ankaý Esperanton?

Quino per siaj pli ol 2000 bildstrioj pruvas, ke saøeco komforte hejmiøas æe infanoj. Malfeliæe por la mondo, ju pli infanoj kreskas, des malpli raciaj ili iøas, iom post iom ili forgesas, kion ili sciis æe siaj naskoj, ili geedziøas sen amo, laboras kontraý mono, brosas siajn dentojn, randtondas siajn ungojn kaj fine, iøinte mizeraj plenkreskuloj, dronas ene de telero da supo!

Jen eta specimeno de la tiel nomata "Quino-terapio"...

Mafalda

Por la solvo de la subaj taskoj kelkaj el vi - post lotumado - ricevos premiojn. Bonvolu sendi la respondojn al la redakcia adreso: "AmUzE"; Drujhba-2, PK 18; BG-1582 SOFIA. Viaj respondoj devas alveni øis la fino de oktobro 1999. Bonþancon!

DIVENU LA SIGNIFON!

Kion signifas "AmUzE"? Ni atendas viajn spritajn respondojn!

LITER-LUDO

Kiom da vortoj kaþiøas en la nomo de nia revuo?

DIAGONALOJ

Malsupren kaj dekstren:
1. Difina artikolo+korpoparto.
2. Metala honoriga disko, stampita ambaýflanke.
3. Besto kun longa vosto, simila al simio.
4. Premio donata al venkinto en sportludo.
5. Malgranda malutila ronøulo.
6. Dolæa mola frukto.
8. Ludo de aktoro.

Malsupren kaj maldekstren:
2. Parto de la monda oceano.
3. Help-teoremo.
4. Ilo en maþino, kiun oni premas per piedo por movigi iun me¶anismon.
5. Longa proza verko.
6. Specialisto
7. Muzika kordinstrumento.
9. Celo en futballudo.

Diagonaloj


Ekde la sekva numero vi trovos
en "AmUzE" konsilojn por trejnado
de logiko, inventemo kaj kreemo.

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
El "AmUzE" 1/99, p. 18-19

(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>