Make your own free website on Tripod.com
Gaste&Guste

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
Legomsalato kun fromaøo
(bulgarlingve: "þopska salata")

Jen recepto pri salato, kiun eblas rapide prepari. Iuj asertas, ke kun øi oni nepre trinku glaseton da bulgara brando, sed mi ¼uras, ke eæ sen brando øi ege bongustas - precipe en somera varmego.

Necesas: 4-5 paprikoj, 3-4 tomatoj, 1 kukumo, 1 cepobulbo, 1 te-taso da raspita blanka fromaøo (anstataýigebla per alia speco de malmola fromaøo), 4 supkuleroj da oleo, petroselo, vinagro, salo.

La paprikojn oni lavas, bakas kaj senþeligas (eventuale uzas sen baki kaj senþeligi), forigas la semojn kaj erigas. La tomatojn kaj la kukumon oni distranæas je etaj kubetoj kaj la cepon - je pecetoj. Oni miksas æion, aldonante la oleon, salon kaj vinagron. La porciojn oni metas en telerojn kaj surþutas ilin per la raspita fromaøo kaj la erigita petroselo. Bonan apetiton! (M.E.)

Karaj legantoj, ni scivolemas pri kuirreceptoj el æiuj mondanguletoj! Ni atendas priskribojn de viaj þatataj manøa¼oj. Sed atentu, ke ili ne enhavu tro ekzotikajn, malfacile troveblajn a¼ojn - en tia okazo bonvolu diri, per kio anstataýtigi ilin. Ja ne indas veki apetiton, kiun oni neniel povus satigi.


AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
El "AmUzE" 1/99, p. 8

(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>