Make your own free website on Tripod.com
InTime
Sub rubriko "InTime" ni traktos la interseksajn rilatojn.
Por kontroli vian kompetentecon, jen eta testo:

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
Pensu logike!

Dum E-kongreso tri amikinoj - Maria, Anna kaj Elza, konatiøas kun tri amikoj: Petro, Stefano kaj Johano.

Al Petro plaæas la ekstera¼o de Maria, sed li preferas la karakteron de Elza. Anna verkas versa¼ojn kaj ofte seræas la helpon de la lingve sperta Stefano, sed dum la tuta tempo þi kaþe rigardas Johanon. Dum la tago Johano vizitas kongresajn programerojn kun Elza, sed vespere li dancas kun Maria. Maria þatas la muzikon de "Persone", Elza interesiøas pri æina kuirmaniero, Anna kolektas E-proverbojn, Johano estas pasia filatelisto, Petro estas prezidanto de tri E-kluboj, kaj Stefano partoprenas æiujn grandajn interretajn diskutforumojn en Esperanto.

Kiaj paroj formiøos øis la fino de la kongreso?

Respondo

InTime - Karikaturo

Respondo: Kara leganto, se vi jam forgesis, ke en am-aferoj oni ne devas seræi logikon , via naskiøjaro certe komenciøas per 18..!


Dum E-aranøoj oni havas malmultan tempon por bone ekkoni æarmulon aý æarmulinon, kiu allogis la atenton. Onidire la amo de la viroj pasas tra la stomako, do en la sekvaj numeroj legu pri tio, kion vi povas diveni pri homoj laý iliaj manøkutimoj. Ni publikigos ankaý konkludojn de fakuloj pri tio, kion oni povas juøi pri homo laý la gestoj - kaj multajn aliajn utilajn konsilojn. Kaj niajn sekvajn testojn vi certe faros sukcese. :-)


AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
El "AmUzE" 1/99, p. 8

(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>