Enhavo de    1/99

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
Kovrilpaøo: I          Kovrilpaøo: IV
Kovrilpaøo: II Rabisto kaj vojaøanto (antaýparolo de Ambrose Bierce)
Kovrilpaøo: III Note & Tone - Kanto "Erinaco"
Temo de la numero: 1 Problemo 2000
JesPeranto: 4 Projekto Interkulturo
MiOpe: 6 Se vi skribas bele, æu vi estas bela? (R.Corsetti)
InTime: 8 Testo
Gaste&Guste: 8 Legomsalato
BombonFarte: 9 Okulekzercoj
MezEjo: 11 Dialogo pri Atlantido (rakonto de Kir Buliæov)
MuzEjo: 15 Versa¼oj de V.Mitev
EspeReto: 17 Informoj el la Interreto
Gaje&Gajne: 18 Distroj, enigmoj
TroFee: 20 Ludo "Neýtrono"
Afiþejo: 22 Korespond-anoncetoj
Enketilo: 23 Bonvolu respondi!!!

Se vi ne povas legi la literojn kun supersignoj laý la normo Latin3,
eblas retpoþte ricevi tekstojn el "AmUzE" 1/99
(sen bildoj, kun x-oj anstataý supersignoj).
Petu de la redakcia retadreso!
 

AmUzE-prapaøo | Enhavo de "AmUzE" 1/99 | Abonkondiæoj | Adreso | Retpoþto 
:-) :-) :-)
Kun "AmUzE" vi ridos...
aý almenaý ne ploros!

(c) Tiu æi paøo estas kreita de  GSM: +359 87 62-74-26
Lasta aktualigo: la 2-an de januaro 2000
La paøo estas parto de la TTT-ejo de revuo "AmUzE":
<http://www.interpres.org/amuze>